De preventiemedewerker – Wijzigingen van de nieuwe Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet aangepast

De voornaamste doelen van deze wetswijziging zijn versterking van de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, meer aandacht voor preventie en een betere samenwerking met de bedrijfsarts. Wat betekent de nieuwe Arbowet voor de rol van de preventiemedewerker binnen jouw organisatie en hoe kunt jij als werkgever de preventiemedewerker helpen bij het invullen van die rol?

De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Dit kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet, maar bij kleine bedrijven (maximaal 25 werknemers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Het aanstellen van een preventiemedewerker is echter niet nieuw. Dit is al een verplichting sinds 2005. Maar omdat in de nieuwe Arbowet de nadruk niet langer op verzuim ligt, maar juist op het voorkomen daarvan wordt een prominentere rol toegeschreven aan de preventiemedewerker. Deze moet nog beter wordt ingezet om de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse arbeidsveiligheid en -gezondheid van alle medewerkers.

Wat doet een preventiemedewerker nou precies?

De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid, heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die jou adviseren over de arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerkers zijn vaak een vraagbaak  voor je werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijk vastgelegde taken, deze zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Daarnaast kunnen er andere taken zijn, zoals voorlichting geven aan medewerkers over gezond werken en contact onderhouden met arbodienst of bedrijfsarts.

 Hoe kun je de preventiemedewerker helpen bij het invullen van de zwaardere rol?

Om de preventiemedewerker te helpen bij het bewerkstelligen van de zwaardere rol en om zijn of haar mandaat te versterken, geeft de nieuwe Arbowet een aantal handvatten:

 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft wettelijk instemmingsrecht in de aanstelling van de preventiemedewerker (wie) en in diens positie.
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Zorg er daarom voor dat:

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, net als benodigde middelen en tijd formeel worden vastgelegd in de taak- en functieomschrijving. Dit benadrukt de importantie van de rol van preventiemedewerker.
 • Het vrijmaken van tijd om bijvoorbeeld de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) bij te werken en te ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak is gewaarborgd.
 • De preventiemedewerker zichtbaar is binnen de organisatie en dat andere medewerkers weten waarvoor ze bij de preventiemedewerker kunnen aankloppen.

Is scholing van de preventiemedewerker noodzakelijk?

Afhankelijk van de risico’s in het bedrijf kan scholing wenselijk zijn. De preventiemedewerker moet in ieder geval over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Kennis kan worden opgedaan in specifieke cursussen.

De mate van scholing is afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf en de tijdsinvestering die de medewerker heeft voor deze taak.

 • Voor professionele preventiemedewerkers, waar de preventie een belangrijk deel van hun werk is bestaat er een Arbovak opleiding.
 • Heeft een medewerker dit als toegevoegde taak (een aantal uur per week tijdsinvestering) dan heb je gerichte cursussen op coördinerend- en beleidsmatig vlak.
 • Heeft de medewerker een uitvoerende taak dan volstaan er praktische combinaties van cursussen gericht op werkplekonderzoek en RI&E (kantooromgeving) of RI&E en fysieke belasting (productieomgeving/zorg etc.).

Hieronder vind je informatie waarmee je kan onderzoeken of je binnen jouw bedrijf op de goede weg bent.

 1. QuickScan: hier scan je het profiel van jouw bedrijf en waar de risico’s liggen
 2. De gratis snelstartgids voor preventiemedewerkers.
 3. Het boek met antwoorden: preventiemedewerker in 100 vragen.

Tenslotte: wat als ik geen preventiemedewerker heb?

Je hebt je als werkgever te houden aan de verplichtingen binnen de Arbowet. Zo niet dan kan de Inspectie SZW (arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een boete opleggen. Het niet hebben van een preventiemedewerker kan dus geld kosten. Zo kan de Inspectie SZW een bedrijf met 55 werknemers volgens “Beleidsregel boeteoplegging Arbowet” hiervoor een boete van € 750 opleggen. En als dat bedrijf ook geen RI&E heeft, betaalt het volgens dezelfde beleidsregel een boete van € 1.500. In totaal dus
€ 2.250.
Dit zijn overigens steeds maximum bedragen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf wordt een bepaald percentage van het bedrag als boete opgelegd. Zo betaalt een bedrijf met minder dan 5 medewerkers 10% van het maximumbedrag.

Eén van de hoogste boetes kan worden opgelegd aan een bedrijf dat een bedrijfsongeval niet meldt aan de Inspectie SZW. Zeker als de Inspectie geen onderzoek meer kan doen naar de oorzaken van het bedrijfsongeval. Het bedrijf betaalt dan een boetebedrag van € 25.000.

Ook werknemers kunnen een boete krijgen en in sommige gevallen kan de Inspectie SZW zelfs proces-verbaal opmaken.

Voldoende reden dus om gehoor te geven aan de voorschriften uit de nieuwe Arbowet 2017. Bij niet naleven riskeer je een boete of zelfs een proces-verbaal, maar belangrijker nog: de werknemers krijgen dan niet de veilige en gezonde werkomgeving die ze horen te krijgen.

Wil je meer informatie over het onderwerp preventiemedewerker en wat Aqwanta HRM Services jouw kan bieden, neem dan contact op via 06 1211 6080 of mail naar thecla@aqwanta.nl.

Door Thécla, Aqwanta HRM Services

Posted in Duurzame inzetbaarheid, Verzuim and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *